empresa

ESPECIALISTES EN CONFIANÇA

Abastem pràcticament la totalitat de les àrees del dret per tal de no deixar sense assistència jurídica a cap dels nostres clients.

Assessorament en inversions

• Assessorament en inversions empresarials
Plans d'expansió empresarials en tot el territori espanyol, implantació de noves xarxes de disitribució, acords de col·laboració amb tercers, compravenda d'empreses, "joint-venture", "due diligence", ...

• Assessorament en inversions immobiliàries i gestió de patrimonis immobiliaris
Compravenda de naus industrials, solars, edificis, oficines, arrendament de finques, així com qualsevol altre consell professional en negocis immobiliaris.

• Assessorament en inversions financeres
"BUFET BALSELLS PINTÓ - ADVOCATS" té un acord formalitzat amb una entitat financera líder en Banca Privada a Espanya, per facilitar als clients que ho requereixin un servei d'assessorament financer-fiscal personalitzat per al seu patrimoni.
Amb aquests acords els clients de "BUFET BALSELLS PINTÓ - ADVOCATS" podran disposar d'un Assessor Personal d'Inversions, qui recomanarà les opcions d'inversió més adequades al perfil personal de cada client.

Dret civil

• Dret Civil (general)
Assessorament, transaccions contractuals o judicials, interposició i defensa de qualsevol tipus de procediment judicial, bé sigui arrendament, terceries, accions possesòries i reivindicatives, ...

• Dret de la Construcció
Tot tipus d'assessorament en declaracions d'obra nova, promoció d'edificis, conflictes derivats de patologies en la construcció, ...

• Dret de Successions i Família
Testamentàries, planificacions successòries, protocols familiars, procediments de separacions, divorcis i nul·litats eclesiàstiques, filiacions, adopcions, dissolució de parelles de fet, ...

• Assegurances
Assessorament jurídic en matèria de la seva contractació i sobre les responsabilitats i connotacions que se'n derivin, defensa en matèria d'accidents de qualsevol ordre.

Dret concursal

Assessorament, direcció lletrada, tramitació, gestió i negociació d'expedients concursals; l'esmentat assessorament es realitza tant a la part deutora com creditora, en funció de l'encàrrec professional.

Dret fiscal-tributari

• Dret Fiscal
Assessorament i planificació fiscal en tot tipus de societats mercantils i no mercantils (agrupacions, fundacions, associacions, ...), personals o de qualsevol índole, així com assessorament a particulars.

• Dret Tributari
Assessorament tributari a empreses i particulars, compareixença davant la Hisenda Pública sobre inspeccions, planificació anterior i posterior a aquestes, planificació en successions, patrimoni, ...

Dret laboral-social

• Dret Laboral
Tramitació de procediments laborals davant els tribunals, aplicació de convenis col·lectius, reestructuració i regulació de plantilles, acomiadaments individuals i col·lectius, ...

• Dret Social
Assessorament i tramitació en inspeccions de la Seguretat Social, així com representació i defensa davant els organismes públics.

Dret mercantil

• Dret Societari: constitució de societats, empreses de treball temporal (ETT), assistències i redacció d'actes de Juntes Generals d'Accionistes o Socis, Certificacions de les esmentades Actes, reunions de Consells d'Administració, ampliacions i reduccions de capital, redacció de poders mercantils, nomenaments d'Auditors de Comptes, modificacions estatutàries, constitució d'agrupacions d'interès econòmic, dissolució i liquidació de societats, fusions, escisions, aliances estratègiques entre companyies, ...

• Contractes: negociació i redacció de contractes de tot tipus, principalment de franquícia (franchising), distribució, agència, préstec mercantil, llicència d'explotació de patents i marques, compravenda d'empreses, comptes en participació, unions temporals d'empreses, compravenda mercantil, reconeixement de deute, finançament mercantil, cessió de crèdits, dacions en o per a pagament de deutes, ...

• Contractes de Finançament: assessorament i elaboració de contractes per a grans operacions de finançament, com ara leasing, factoring, rènting, confirming, ... així com recerca de finançament per a projectes empresarials.

•Reestructuració d'empreses: assessorament en conflictes financers o organitzatius per professionals de primer ordre, integrant-se en la seva societat si les necessitats així ho requereixen. Elaboració d'estudis de viabilitat o en el seu cas reestructuració d'empreses.

• Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual: contractes de salvaguarda dels drets intel·lectuals, dret informàtic, cessions de tecnologia, drets d'autor i invenció, assessorament en matèria de marques i tot allò relacionat amb la propietat industrial i intel·lectual.

• Dret Marítim: contractes de construcció i compravenda de vaixells i embarcacions d'esbarjo; contractes de noliejament, contractes de transport en règim de coneixement d'embarcament; defensa contenciosa dels interessos d'empreses transitàries i consignatàries, ....

• Dret Internacional / Comunitari: procediments davant els tribunals internacionals, tant comunitaris com extracomunitaris, així com procediments per infraccions contra la lliure competència dels mercats tant nacionals com internacionals.

Dret noves tecnologies

• Adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades
Assessorament i gestió per al degut compliment de l'esmentada legislació.

• Adequació a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
Assessorament sobre comunicacions comercials i contractació de productes per mitjans electrònics.

• Contractes Tecnològics
Assessorament i redacció de documents dels quals és el seu ús en línia.

Dret penal

Assistència Lletrada a comissaria, Jutjat de Guàrdia, defensa en Diligències Prèvies, Procediments Abreujats, sumaris, ..., en tot tipus de delictes incloent les comeses contra l'ordre socioeconòmic i especialment els d'estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, alçaments de béns, delictes societaris, falsedats en documents mercantils, tant privats com públics, ...

Dret processal civil

Bàsicament el nostre treball professional es caracteritza per una estudiada tècnica de preparació, elaboració, tramitació i defensa dels interessos dels clients en qualsevol procediments judicials civils i mercantils, com són: processos monitoris, canviaris, hipotecaris, d'execució dinerària, terceries, declaratius: verbals i ordinaris, així com tots els recursos que es derivin dels esmentats procediments.

Dret públic

• Dret Administratiu i Contenciós-Administratiu en general
Instàncies, recursos, defensa dels interessos legals de particulars o empreses en procediments, tant administratius com judicials, contra les administracions públiques, com ara expedients expropiadors, sancions administratives, ...

• Dret Urbanístic
Tramitacions per a la requalificació de terrenys, parcel·lació i llicències, ...

• Dret Mediambiental
Disposem d'un departament altament qualificat en aquesta àrea, fet que ens permet atendre la nombrosa demanda d'aquest servei, cada dia més determinant en el món empresarial. En aquesta àrea s'enquadren matèries com residus, aigües, protecció del medi ambient en general, concessió de llicències, tramitació de subvencions i expedients sancionadors.